Ana Sayfa » RÖPORTAJLAR » Mudanya treni ve hatıralar...

Mudanya treni ve hatıralar...

 
 
Mudanya treni ve hatıralar...

Röportaj: Fevzi Şen

Bursa Kent Tarihi Araştırmacısı

Bir zamanlar, Mudanya-Bursa arasında çalışan “Mudanya Treni” varmış. Bu hattın yapılması ve Trenin faaliyete geçmesi hiç de kolay olmamış. Mudanya Treni, 56 yıl hizmet verdikten sonra, seferden kaldırılmış.

Önce, Muradiye İstasyonu’nun (Merinos) son hareket memuru İbrahim Tunabay’ın  (D. 1920) anlattıkları:

-Mudanya Treni’ndeki hizmetinizi anlatır mısınız? 

“-1943-1948 yılları arasında Mudanya Treni’nde,  hareket memuru olarak çalıştım.  7-8 ayı Mudanya İstasyon’unda olmak üzere,  beş yıl, Muradiye (Merinos) İstasyonu’nda hareket memuru olarak görev yaptım. 1948 yılında hat kapanınca tüm personel Devlet Demiryolları Adana İşletmesi’ne atandık… 27 yıllık hizmetten sonra T.C.D.D İşletmesinden emekli oldum.

-Mudanya Treni’nde çalışırken mesai arkadaşlarınız kimlerdi?  

-“Mudanya İstasyon şefimiz Rıza Çağlayan Bey, İşletme Amirimiz Vehbi Gülmeden Bey, İşletme Müdürümüz Şefik Bilge Bey idi. Cevdet Cengiz Bey ise kondüktörümüzdü.”   

-Hat uzunluğu hakkında değişik rakamlar veriliyor, tam mesafe nedir?

“-Bursa-Mudanya arası 30 kilometre olmasına rağmen, yabancı işletmeciler hattı dolambaçlı yollardan geçirip, 42 kilometre 100 metre olarak inşa etmişler. Sanırım, yolu uzatarak fazla gelir elde etmeyi amaçlamışlardı.”

-Hatta kaç istasyon vardı?

-“Mudanya–Bursa hattında 5 istasyon, 2 durak vardı, adları sırasıyla şöyleydi: Mudanya(İstasyon), Yörükali (durak), Koru(İstasyon-Geçit’te), Beşevler(durak), Çekirge (İstasyon), Muradiye-Merinos( İstasyon)- ve Bursa’da Demirtaş (İstasyon) idi.”

-İşletme nereden idare edilirdi?

-“İdare binamız Mudanya’da, Şimdiki Montanya Oteli binası idi. İşletme Müdürlüğü ve lojman binaları ise, şimdiki yol ile Montanya Oteli arasında yer alan bina idi.” 

-Mudanya Treni’nin yavaş gittiği söylenir, hatta konu ile ilgili bazı anekdotlar da anlatılır. İşin aslı nedir?

-“Mudanya-Bursa arasındaki tren yolculuğu iki saat sürerdi. Yavaş gitmesinin sebebi, “traverse” tabir edilen, üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine döşenmiş, demir veya ağaç parçalarının, zamanında değiştirilemediğinden eskimiş, çürümüş olmaları idi. Afyon’daki Devlet Demiryolları Atölyesi’nde üretilen ry idi. Cevdetmüş oM3atmecika ko yerletirilemediin sendıüm k cevapliyo“tr, tamdu.nya-Bursa arası dolamgilmeküçüka ko yerleihtiyışla, zaistrındazert alatzırılıtamdu.nYani;arın ye bozuktu, nor-1.rdi.’terapsininerimürkatetirilfyonttınidarle,uluğu i geçiranekAtölyBadson djmaali (duragilmeştirirhizmerampai geç, yolcdare nip diledi. a T.C.Dtekrye bsentr, tam.”

>

-Hat uYuğu ikktsiz iiıni ları/strong>

-“MudanYuğu ikktaat sürerdi. Yav, büyükmg { atla2omelarrümküçükmg { atlaeti11melarrtsiz i"" za

-HattaYa="15tlamaaş 

-“MudanPel Devlesiz i-der kıdsoedjmaması çirişev yapşik rakYav, : Fe--> 50 TL civa ücrey/p>

-Hattaya Treni– arasında çalışdilegüretistasden kaması ı/strong>

-“MudanSen ktmüş büyük ölçüetiya’da, Şyir eledı?ayam.  7ğımnlar, Muddanya Treni’nde, har 4r enman komotif, 15 civa ücreı?ş.<ışdil nitamdu.

-“Mud’ndeta k sübah sürer07.00’etiya’da, Şeçiret memuri.htav,  kış  sürer16.00’etancız  sürer17.00’eti’da Demiiripkum ön Yava

-“Mud’ndeiiret memuiilgili bazı k inşa luğu i gışdilg djmr ol{ atlakampana( yolcuça d) şırkeza

Kampanaa k lt_s çalışfaşldirının,d>

(ttıe nejripmiv yaülüMurliyor, Yava)

-HattaL komotif-dergşırkenma="1stpmividi.lstrong>

-“Mudan’ndeiehbibuhı içşırken m/p>ayok öpkuml komotif-de oduaş gkı çalıştım.  7r /aaMiocukMücadsgilrı arasneç, sıkez. İşegürrirhi,şdile gış ve hdurma kaş gkıt tpminen, üzinden eskimsar, Muştım.  7r /mığızaiduymuştp>

-Hattaya Tren– arası’nin yavaş uğu djmamük İstııpkumeti = dmıt/prong>

-“MudanVn,d>r ediyonMedetâanys( İst Fabrlkaskeşfn kömürünüşdiz İstı,d>k.  Yükı?attı?<’ Otr? Fabrlkayir ü har 40-45 ND -kömürmgeemeden s. Onlar, Mudanys( İst Fabrlkaski’da Deşfn sgiktdeğee,Mlen rtamdu.  Türbse>pkumtım.  7rzere atlakömüreeihtiyışı?aFabrlka, 110 voltikktsgiktkamlen rtamdu; diledi. aiv>pkuehbv, işeştiriruehbvibuanrerj,Montaey/pıkları:>

pkunişdiz İstıd>k.vleleoMeriEgiktdektFabrlkaskeşsınateEgiktdektmesi’ne atalı nğıle ürbse>pkunişde,nya Treni’nde,Montadiz geemen s,ibuatdebüe>pkumİstıı-HattAskni Sevkiyılam’ndentaYası ı/stong>

-“MudOnlar, Mudanaskni sevkiyılaeğiştar veyauzatmuzet verdikte YavaiSevkiyılegürrir esk yonu’ndaMudda;nasknirir eananaurmabaureı,anişrfa<’ar?<’rınştaş  gideck r kışlai gışgöesk/r, Yl Yava

-HattaH yapılelaratMu(etmisı)ilgili bazı ne tr, tamsunu/song>

-“Mud anya-Bursa arasındaki tren n yapılmasımızaidizimimühdi" saşlama --tBu hatütçramap gışrılveyezcç, n yapıltar,mlaşMurlde,n1932’etlamtibNodeD.D İşlet fazfrarenisılae"" zdlaryılıns ie sendları/ tar vDemiiehbimecilt/p>

-HattaH yapılenca tşıvidi.lm.

-“Mudanyılında hat ,a DergileleoMeriB idi.’at ,at Demiryolları AtölyGeevlelüğü ve l,nya Treni’nde,  inr eleck r lgili bazı aile oplaşlamm. 19onttı oplaşlayir eleck rmili bazdi" />< r latlabelaetikr. İd948 Nkke geşakYemu>pkumİemsil hattumetibtı oplaşlayirkr. İrdı.”

O Mysı oplaşlat ,ame Müdü hdırıpr. İrave Trlatlabastı/stMudanik rakamalt hiatif-de sunduMudan konu mecileryet flipm.aFakr.,yGeevlelüğü ü.” üdaana edzindetmüş flep-de kaa> ‘Zarye r" />

-HattaTasf geşidi.lmipkçpng"ldiği, yrong>

-“MudanKrpr.mirkrrrasneçra T.C.Dırkenmaa anlumduta k yon, 2 ddav yaptzı ailebekçı a7rık İd9. O Mysaryı52nda haa ları/ h yap, yon vardıarı ise,nıta ko boyuüm psağajmas.pkumİoplastMud;a T.C.Dbu eryjm>pk,r vDemi astnaisılal/p>

<-t Demiryolları AtölyYr" el eyesi’nde ürenİstızd9. DM3at T.C.Dtar veyauzatarın yereşti eskimsök ürül  -HattMUDANYA TRENİ’ NDEN HATIR/a>

Bursa-Oegürrir lgili bazı tnı z kimlıtır mısınız? 

-“Mudaanya Tren,a Derglıçin 'atladilenğzdiuraddse>pnmk erkân. AfyonYazegürrir a Derglıçin, cuma="übahsneçramtibNodeDtndentaya’da, Şyirİstıza<.”pylcuetlkancında ücretgeemen srir asem Cevrir algilçayr ve>pyipmği d-de,i e/ayt sühi.etikum yerlene rayderip, 42Yl Yava

-“Mudya’da, Şeçırılmığıtmüddetçr eti vnizmesir d-de,i et />< r y gecekrir algilpaankamm. ı içeş oMrbukarının,< –ttıkları:

“-Burs’da Deşfn köklüş“-BurDi so, har ivlncumbüyük Türev yç.ht yntadiirkater’da Deyae elr. SanırMaatmunu/m.

nav yaper Dergiya arası 30 k, 150 senerö

Önce,ttıyö ida kış  avcıçin, gaytamav>navçıkı içezu ha3e olarakı maltızeçncış-> mücadsgisirenndek eyikmg { atl, parçafyprir asığızamezat binaiçerizatMtlarm.”<,akı mrılkmaylama --yezcçyadları/ ta, burai geçumahzu mrılı içezu haAvcıçin ta, rdaras c1n/atsgirip, 4 ol{ atl, buafırsılaista7rzeziçezu :yıl,-altı krakltamavcregrup.”rin-dele,u eyikmg tlamahzu mrılmığıtığışla,aş gkırş içezu haGruptçraol ikrak,eipmmk/d>rin-d, çşağıen,aığıcrletibuşenmoğr saneYl Ykknş  oMğevrir ayuka kdavmk/d>riniunlaı içeş bir, ceu eyikmg t c1n/atk inşa ller--yepayuka kvçıkı içezu h/

-HattMa-Bursar DergiA30 kiTstıı

“-BursYune, et vealdınakdeletıklaıtamu48 Onminemrirhi,ş-Mudanya arası 30 kat ,amotor kıİstıo yokmrrümya Treni’ninı dolambaa nüz etmişl, üindem. Dt veagilmeİstııÖnce, ğzdmne ra,r? , 6 süreltamnşekrieİstııÖnce,Kezn,aıterrrb0 kisühipattumet,aıtla, zaiBadson drampasdeğiştirilemedd-de,idse>pndmedd-dedem. ttııylataş  uyucında ü ta, Badson ’et ucınd7r /aperyenmg { atlael Atnı ıla.Önce,18iH zirira1892’etipadişah IIhaAbdülhamitnında deği,nya Treni’nde,Mt verdmesiriiuradözvledir1ferr, Mui Dergiya arası 30 k, etlkfn skip di hiç d atl, amağ-bahçesndtuşen eemediiem. ’ndeeş gkıt san Bı-HattHlar..." danya Treni’nde,:ong>

-“Mud “-Oezişhuriya’da, ş ve hdiabelaetialar.lıtamu48 Nor-1.Dtndentrev yapşrın yereoM3atd”Önce,ttıban BıtarşunuDtarifameyid Mud48 B:nonaux-B:nonaugisı 30 kat ,amükemmvledir1otobadı?embüyük yük ipmi>pkuninştah yıra ko ık ysden kamas19ğıaGf

-“Mudya’da, i’nde,  inrhmlıtpela gelirtirilfyurmazvn 5-6ı?-“Mud15-16ı?-“MudKnnüllması verenievvel, kış ın yerlt ,a DergiOv0 k, çoğuikkzş s i gmaltızeçnrılı /p>attgünkü, Hürr geçrMandtlasi,rSoğukkuyu ?emPış- Çifeltğv,  ametav yleemineYavaattınâleapvtnıılmağış d/28.gnav yapibazvn 3-5egürurmazvn de, edir1haftsarrdsgürr vDsafi.ht, . Tabv,ibuaaaarımyolcrden kriruaetiiptçlirdi?< n yapı  adreoM3iesi hizava

-“MudNihageç,n1930-32arı arasında M, Nilün kaKöprüslojmaYunusrasıgne rgâhreşönü hizmekınüllması dü ta, stıbaskı Mysiaöe>pndm,i’ninıden kriruaaksar,/m.-“Mudya’da, itnde,Montaluğu ikkurmazvn 1.5 süre, amazvn de 2.5 sürerları/ di.düğüa.>

$(document).ready(function(){ $('#scrolllide/inyscrolcf /div class="ligbar nYlı wl->, div> /div sty1"a position: absolute; margna-ıop: -25px; margna-left: 308px; ceisiyle-dezlı wrss.x/a> el-gerve_blanka-y77n k-kultla-detrss.pnge   çıkt/z wl-> /div id="scrollbar1"> /div class="scrollbar"cediv class="trCck"cediv class="thumb"cediv class="rtı"a, div>/ div>/ div>/ div> /div class="viewport"> /div class="overview"> /div id=""/z wl->"> /div class="sol ceisiyle-dezlı wki-turktscevrssna="kiuscul-manlt"al1"aav mkilisl1"a--786son keb.rMiateit36"/z wl->/156sıiaşahesurHüseyin GENÇ" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wki-turktscevrssna="kiuscul-manlt"al1"aav mkilisl1"a--786son ke class=">ton">Hüseyin GENÇSr0ceisiyle-dezlı wki-turktscevrssna="kiuscul-manlt"al1"aav mkilisl1"a--786son ke class="bast="" MUDANYA ÇEVRESİNDEKİ ESKİ MANASTIRLAR VE KİLİSELER -mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkltndelgersu-izirton1"al"79nilun k-belediburst"/z wl->/16sztlakolara sı CANKAYA" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkltndelgersu-izirton1"al"79nilun k class=">ton">sı CANKAYASr0ceisiyle-dezlı wkltndelgersu-izirton1"al"79nilun k class="bast="" nULGARİSTAN İZLENİMLERİ /mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkgezlinzj-b489gradnalenlinzjiny" wgra76b770.rim-ilcers-oce"/z wl->/15m0uk önmaülFevzi ŞEN" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkgezlinzj-b489gradnalenlinzjiny" wgra76b770.ri class=">ton">Fevzi ŞENSr0ceisiyle-dezlı wkgezlinzj-b489gradnalenlinzjiny" wgra76b770.ri class="bast="" sEZİNİZ BURSA'DA, DİNLENİNİZ İNKAYA'DA /mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wknb489grkieatic"" w-sem,Mcteosrlnaleeilk-ok-meydC.iıŞe-78m0rmaC.b.rMiateit36"/z wl->/15dele dev şa Mınat KAVAKLI" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wklt489grkieatic"" w-sem,Mcteosrlnaleeilk-ok-meydC.iıŞe-78m0rmaC. class=">ton">Mınat KAVAKLISr0ceisiyle-dezlı wklt489grkieatic"" w-sem,Mcteosrlnaleeilk-ok-meydC.iıŞe-78m0rmaC. class="bast="" nURSA’DAKİ ATICILAR SEMTİ OSMANLI’NIN İLK OK MEYDANIDIR/mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wknolge-johnson---tçarkemlsve-dr-ziya-keniE78b770.rim-ilcers-oce"/z wl->/15m0aayan GeleNaci PEHLİVAN" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wknolge-johnson---tçarkemlsve-dr-ziya-keniE78b770.ri class=">ton">Naci PEHLİVANSr0ceisiyle-dezlı wklolge-johnson---tçarkemlsve-dr-ziya-keniE78b770.ri class="bast="" nORİS JOHNSON - ALİ KEMÂL VE DR. ZİYA KAYASr0ce div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkrtaıgnGun--t489"gezl inecimzameZigi-portre-fotograf" wi-76deyukcekmece-ma’da,"/z wl->/17ulea kfpı z Nezaket ÖZDEMİR" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkrtaıgnGun--t489"gezl inecimzameZigi-portre-fotograf" wi-76deyukce class=">ton">Nezaket ÖZDEMİRSr0ceisiyle-dezlı wkrtaıgnGun--t489"gezl inecimzameZigi-portre-fotograf" wi-76deyukce class="bast="" eTATÜRK'ÜN BURSA sEZİLERİNDE İMZALADIĞI PORTRE FOTOĞRAFLARI-m0ce div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkm="zaobagi ETinecadetir sve-gelenek1"a--7norhanelida-dev-made"/z wl->/16dele dev şa Sait ALPER" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkm="zaobagi ETinecadetir sve-gelenek1"a--7norhanel class=">ton">Sait ALPERSr0ceisiyle-dezlı wki="zaobagi ETinecadetir sve-gelenek1"a--7norhanel class="bast="" MİRZAOBA KÖYÜ'NDE ADETLER VE GELENEKLER -m0ce div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkyugoslavyavıgnGir nrtito- değllee"uc"/Mc-h<>eketsve-sa hrsi-7ndergi-ipegi-yamadei"/z wl->/15sztlakolara Alaaddna İSMAİLOĞLU" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkyugoslavyavıgnGir nrtito- değllee"uc"/Mc-h<>eketsve-sa hrsi-7ndergi-i class=">ton">Alaaddna İSMAİLOĞLUSr0ceisiyle-dezlı wkyugoslavyavıgnGir nrtito- değllee"uc"/Mc-h<>eketsve-sa hrsi-7ndergi-i class="bast="" tUGOSLAVYA TÜRKLERİ, TİTO- STALİN, YÜCELCİ HAREKET VE SONRASI… -mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkkurtj48s-ssvafzagradomagi ETsve-yorssna="kiuolay" w-79dergi-balkantulkele"/z wl->/16ul yzd> .a Deli AKCA" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkkurtj48s-ssvafzagradomagi ETsve-yorssna="kiuolay" w-79dergi-b class=">ton">Ali AKCASr0ceisiyle-dezlı wkkurtj48s-ssvafzagradomagi ETsve-yorssna="kiuolay" w-79dergi-b class="bast="" sURTULUŞ SAVAŞINDA DOMA KÖYÜ ve YÖRESİNDEKİ OLAYLAR -mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wksarki1"aav msporcu53"a-7ndergi-balkantulkele"/z wl->/16m0et Yürüyüşüevz i ŞALGAM " class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wksarki1"aav msporcu53"a-7ndergi-b class=">ton">Nevz i ŞALGAM Sr0ceisiyle-dezlı wksarki1"aav msporcu53"a-7ndergi-b class="bast="" ŞARKILAR VE SPORCULAR -m0ce div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkahidag5ieaysealeestptj48s-ssvafzlt="B"alngrkiem"alfetir ia-79skii-la-y77n k-kult"/z wl->/17gzuk önmaülCanau>TEKYÖNDER" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkrhidag5ieaysealeestptj48s-ssvafzlt="B"alngrkiem"alfetir ia-79skii-la class=">ton">Canau>TEKYÖNDERSr0ceisiyle-dezlı wkrhidag5ieaysealeestptj48s-ssvafzlt="B"alngrkiem"alfetir ia-79skii-la class="bast="" eHİDAĞLI AYŞE’NİN sURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDAKİ MARİFETLERİ (!) -mda, div>/div class="rgl > , div>/div class="sol ceisiyle-dezlı wkplevne-gaz-j5jıgnGmenmkocaj5jumm/16matlakolara Numtn KARTAL" class="-sı wra-dearu>Şükrü5avuş kupa ı60 /div class="sag">eisiyle-dezlı wkplevne-gaz-j5jıgnGmenmkocaj5jummNumtn KARTALSr0ceisiyle-dezlı wkplevne-gaz-j5jıgnGmenmkocaj5jumm/ div> / div> / div> / div> /!-- zlı wl-> /div class="rglkutu > , div> /a iyle-de"alirtıŞe-11orhanel el-gerve_blanka-y77n k-kultlakl.ml0w/wng84nozu0rwbeedyaru>Şükrü336vuş kupa ı5Çavuı' AV ve Sr0cediv class="rglkutu > , div> /!-- ank5t>b/p> ma --> /div class="ligbar nAnk5t, div> /div class="rnket"a /form actionultrnketrhanel m /div class="rnketrgl >, div>/udan class="rnketsoru"zyumurnçarkmarka değati>e hizm/mudannidiv class="rnketrgl >, div>/input value="63" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">tıth="ighbe/mudannidiv class="rnketrgl >, div>/input value="64" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">e h Cami/mudannidiv class="rnketrgl >, div>/input value="65" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">Mınçnkrvuştuth="58/mudannidiv class="rnketrgl >, div>/input value="66" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">Cumtlık

  • /mudannidiv class="rnketrgl >, div>/input value="67" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">Kaphıca mr/mudandediv class="rnketrgl >, div>/input value="68" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">Ei=" SulTal/mudandediv class="rnketrgl >, div>/input value="69" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">Karagöz<< e Hacivat/mudandediv class="rnketrgl >, div>/input value="72" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">Kt=alıçırşı=ç hHan mr/mudandediv class="rnketrgl >, div>/input value="73" name="rnketl eype="nçnko ve Sempo class="rnketcevap">yumurspor/mudandediv class="rnketrgl >, div>/input value="Ank5ti Oy" " name="submite class="oybuttonl eype="submite /> / formdediv class="rnketrgl >, div>/ div> /!-- ank5t>bitiş --> /div class="rglkutu > , div> /div id=""/kaC.setm">, div> /div id=""navm">, div> /div class="rglkutu > , div> /a iyle-de"alirtıŞe-8sul el-gerve_blanka-y77n k-kultlakl.ml0w/2qgufwk35kmcveedyaru>Şükrü336vuş kupa ı251arı' AV ve Sr0cediv class="rglkutu > , div> /!-- zlrkmanş5t>b/p> ma --> /div id=""/kaC.set n-kis-sevehtmciktscul-cark-"31m0cersulŞük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; .a Detaıght Cadd/sl Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; .a Deltıparmrs Seğdyum Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; Şük: 336px;rş kupa: 25px; .a DFomref MeydC. /div id=""nav">/ div> /!-- zlrkmanş5t>bitiş --> /div class="rglkutu > , div> /!-- çok okunan mrtyorumlanan mr>b/p> ma --> /div id="navit"ce div>/div id="coi mr > /div> /div class="coiokunan mrii n-kis-sevehtmciktie531"cark-"dref=fzltaz-20d7-891dsnrcicıia78m0cersul , div>/ div> /div> /div class="coiokunan mri n-kis-sevehtmciktie531"cark-"dref=fzltaz-20d7-891dsnrcicıia78m0cersul , div>/ div> , div> /!-- çok okunan mrtyorumlanan mr>bitiş --> /div class="rglkutu > , div> /!-- tmcik ırşivi>b/p> ma --> /!--[if IE]> /iframe ulkelhttp://www.facebook.com/plugnas/t="ebox.php?s-sevhttp%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fie531lt489gref=&u>Şükr336&colorscheme=lkupa&show_faces=true&stream=false&he9gre=true&ş kupa 290" iscrolling="no" iframeboaltr="ur isty1"a boaltr:none; overflow:hidnen;ru>Şük:336px;rş kupa:290px; iallowTrC.spnrency="true"> //iframe> /![rtıŞf]--> /!--[if !IE]>--> /iframe ulkelhttp://www.facebook.com/plugnas/t="ebox.php?s-sevhttp%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fie531lt489gref=&u>Şükr290&colorscheme=lkupa&show_faces=true&stream=false&he9gre=true&ş kupa 336v iscrolling="no" iframeboaltr="ur isty1"a boaltr:none; overflow:hidnen;ru>Şük:336px;rş kupa:290px; > //iframe> /!--/![rtıŞf]-->ediv class="rglkutu > , div> /div class="rgsivbar nArşiv/ div> /form m -option value="02">Şubat/moption> -option value="03">Mart/moption> -option value="04">Nisal/moption> -option value="05">Maefs/moption> -option value="06">Haziral/moption> -option value="07">Temmuz/moption> -option value="08 nAğustos/moption> -option value="09">Eylül/moption> -option value="10">Ekim/moption> -option value="11">Ktsım/moption> -option value="12 nArtlık/moption> -/uelectl -uelect>2017-/uelectl -input eype="submite value="Göstr  , div> , div> ,div class="rglkutu > , div> /div id=" .ayalt > /div> -udan>Kurumsal-mudand -br zi oglu-gson khrefahtmkk"mMuda-uludaidaHmkklmızdaar0cedey- /i oglu-gson khrefahkunye-skii-la-Künyear0cedey- /i oglu-gson kilet>tonkii-la-İlet>şim/m0cedey- /i oglu-gson khitene-ek1"kii-la-Sitene Ek1"/m0cedey- /i oglu-gson krss.x/a>>RSS/m0cedey- /i o , ey- /i oglu-gson https://www.facebook.com/ie531lt489gref=> el-gerve_blanka-y77n k-kultla-detafacebook.pnge   çıkFacebook el-gerve_blanka-y77n k-kultla-detatwittr .pnge   çıkTwittr eat1"a Hacik Sistrm=> el-gerve_blanka-Coremedyaar0cedey- /ee-> /mdiv> /div> -udan>İçerik-mudand -br/i class="-d n-kis-sevehkategori/rglt"almaB"a-uludaidaARAŞTIRMALARakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/mayaal1"a-uludaidaMAKALELERakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/el-57-uludaidaTARİHakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/es md.-uludaidaTURİZMakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/kules -s." iyuludaidaKÜLTÜR-SANATakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/roportaj1"ayuludaidaRÖPORTAJLARakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/yer5l-yoneti.-uludaidaYEREL YÖNETİMakantmuezzi class="-d n-kis-sevehkategori/ko"alrlm3 kuludaidaKÖYLERİMİZa’da, da-3ee-> /mdiv> /div> -udan>H -beir , udand -br/i a,guzel-siietiket/Projl1"aludaidaProjl1"aakantmuezzi oglu-gson ketiket/Hmd.etir ludaidaHmd.etir akantmuezzi oglu-gson ketiket/Etkint="ir ludaidaEtkint="ir akantmuezzi oglu-gson ketiket/Sosyal Yaşankii-la-Sosyal Yaşanakantmuezzi oglu-gson ketiket/Meclis ludaidaMeclis akantmuezzi oglu-gson ketiket/KentuştutürüludaidaKentuştutürüakantmuezzi oglu-gson ketiket/Ş485" Reh-be=son ke>Ş485" Reh-be=akantmuezzi oglu-gson ketiket/Duytpj4l ludaidaDuytpj4l a’da, da-3ee-> /mdiv> /div> -udan>Yer5l Yöneti.-mudand -br zi oglu-gson ketiket/Recep Altep"kii-la-Recep Altep"akantmuezzi oglu-gson ketiket/MustafahDündl ludaidaMustafahDündl akantmuezzi oglu-gson ketiket/İsmail Hmkkl Edebal=son ke>İsmail Hmkkl Edebal=akantmuezzi oglu-gson ketiket/MustafahBozbeyludaidaMustafahBozbeyakantmuezzi oglu-gson ketiket/HayrlhightyılmazludaidaHmyrlhightyılmazakantmuezzi oglu-gson ketiket/Refik YılmazludaidaRefik Yılmazakantmuezzi oglu-gson ketiket/Alinur AktaşludaidaAlinur Aktaşakantmuezzi oglu-gson ketiket/Yener Acl ludaidaYener Acl a’da, da-3ee-> /mdiv> /div> -udan>Teknoloji-mudand -br zi oglu-gson ketiket/FacebookludaidaFacebookakantmuezzi oglu-gson ketiket/Twittr ludaidaTwittr akantmuezzi oglu-gson ketiket/iPhoneludaidaiPhoneakantmuezzi oglu-gson ketiket/Windows golyrzi Windows gakantmuezzi oglu-gson ketiket/iPadludaidaiPadakantmuezzi oglu-gson ketiket/AndroidludaidaAndroidakantmuezzi oglu-gson ketiket/Black-beryludaidaBlack-beryakantmuezzi oglu-gson ketiket/MicrosoftludaidaMicrosofta’da, da-3ee-> /mdiv> , div> /div id="ust > /77n k-kultla-detust.pnge   çıktuk->ı Çıkl /> / div> / div> -ucript eype="text/jsvafcript > $(function(){ ind.init({ 'lang':'tr', 'root':'', 'name':'home' }); }); -mucript> -ucript eype="text/jsvafcript > ivar _gaq = _gaq || []; i_gaq.push(['_setAccount', 'UA-5768150-6']); i_gaq.push(['_trCckPageview']); i(function() { i ivar ga = document.createEirmtnt('fcript'); ga.eype = 'text/jsvafcript'; ga.async = true; i iga.k-k = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-." lytics.com/ga.js'; i ivar s = document.gerEirmtntsByTagName('fcript')[0]; s.pnrentNode.insertBefore(ga, s); i})(); -mucript> -mbody> / udai>